ÁSZF

Programjaim
Budapest
 • Június 1.

  Lélekszínház - Önismereti csoport - Bp. -

  Családállítás és SzomatoDráma csoport

 • Június 1.

  Lélekszínház - Önismereti csoport - Bp. -

  Családállítás és SzomatoDráma csoport

 • Szeptember 14.

  KÉPZÉS: Kávézz velem! - egyéni technikák

  coaching school

Debrecen
 • Június 8.

  Lélekszínház - önismereti csoport - Debrecen

  Családállítás és SzomatoDráma csoport

 • Június 8.

  Balinéz kakaó-szertartás - 8 csakrás meditációval

 • Június 9.

  Kávézz velem!

  Egyéni konzultáció, családállítás, szomatodráma, Thétahealing

Legújabb írásaim
 • Május 14.

  Access Minden napra 3. - IDEÁLIS TESTSÚLY

 • Május 10.

  Megengedés - hogyan?

  Kerüljük el az önsajnálatot

 • Április 2.

  Ingatlan adás-vétel - Miért menjek családállításra?

  Hogyan kerül a csizma az asztalra?

 • Március 29.

  Belső gyermek gyógyítása

 • Március 24.

  Elvált szülők gyerekei - Miért menjek családállításra?

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://sorshalo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://sorshalo.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről:

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Benedina Bt. (Képviseletében: Benke Edina - továbbiakban "Szervező)
A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Lévai u. 33. 6/56.
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg.: 13-06-069054
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
Adószáma: 25338876-1-13
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban: NAIH-82490/2015
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu 1144 Budapest, Ormánság u.4. Levél.cím :1538 Bp. pf.510. Tel. :(36)1–789–2-789

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. Jelen ÁSZF tartalmazza az Ön, mint Résztvevő által Weboldalon leadott, a Szervező szervezésében megrendezésre kerülő Programok egyikére (a továbbiakban: „Program”) való részvételre feljogosító jelentkezés (a továbbiakban: „Jelentkezés”) és a Program lebonyolításának szabályait. A Program részletes leírása a Weboldalon található. 

2.2. A jelen Szabályzat 2015. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosulás tényéről Szervező e-mail útján fog tájékoztatást küldeni a regisztrált Résztvevőknek. A későbbi ÁSZF a korábbit hatályon kívül helyezi azzal, hogy a korábban leadott Jelentkezésekre a leadáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.3. Kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a Weboldalra történő regisztrációja (a továbbiakban: „Regisztráció”), továbbá a Jelentkezés leadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”). 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. Szervező fenntartja a jogot a Weboldal és a Programok lebonyolításának, részleteinek későbbi módosítására. 

2.6. A Weboldal használatával, illetve a Jelentkezés leadásával Ön, mint Résztvevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez. 

3. PROGRAMON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALRA

3.1.1. A Weboldalon regisztrálni, illetve Programra jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult függetlenül attól, hogy fogyasztóként magáncélból, vagy egy gazdálkodó, illetve más szervezet képviseletében jár el. Amennyiben a Weboldalon regisztráló személy egy gazdálkodó vagy más szervezet képviseletében és nevében eljárva regisztrál a Weboldalra, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megfelelően kötelezőek az adott szervezetre, mint jogi személyre is. Ez utóbbi esetben a Jelentkezés elküldésével a jelen ÁSZF-ben foglalt módon és feltételekkel létrejövő szerződés szempontjából az adott jogi személy tekintendő Résztvevőnek.

3.1.2. Regisztrálni a Weboldal regisztrációs felületén lehet, amely során a következő adatok megadása szükséges:

a) teljes név (családi név és keresztnév),
b) jogi személy esetén a jogi személy neve, címe és adószáma is,
c) működő és valós e-mail cím,
d) telefonszám,
e) magánszemély esetén lakcím, szervezet esetén székhely: ország, irányítószám, város, utca, házszám
f) a Weboldal használatához szükséges jelszó.

3.1.3. Sikeres regisztrációt követően a Résztvevő az általa megadott e-mail címre egy, a regisztrációt megerősítő automatikus e-mailt kap.

3.1.4. Szervező nyomatékosan felhívja Résztvevő figyelmét arra, hogy kizárólag a Résztvevő felelőssége, hogy a megadott e-mail címéhez tartozó jelszó titkos maradjon. Szervező semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a jelszó elvesztéséből vagy az ezzel történő visszaélésből ered. Amennyiben Résztvevő tudomására jut, vagy gyanítja, hogy illetéktelen személy hozzáférhetett a jelszavához, Résztvevő köteles erről Szervezőt azonnal tájékoztatni, és ebben az esetben Szervező a korábbi jelszót azonnal letiltja, és Résztvevő új jelszót választhat.

3.1.5. Résztvevő a Regisztrációval elfogadja, hogy Résztvevő felelősséggel tartozik minden olyan magatartásért, amely a Regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó használata alatt történik a Weboldalon (ide értve a Jelentkezés leadását, és az ebből eredő fizetési kötelezettségek teljesítését is), tekintet nélkül arra, hogy ez a magatartás Résztvevő, meghatalmazottja vagy más által, illetve, hogy Résztvevő tudtával, engedélyével vagy ezek nélkül történő használattal áll összefüggésben.

3.1.6. Résztvevő az ÁSZF valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. Az ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése a Résztvevőnek a Weboldal használatából való kizárását, illetve a már létrejött szerződésektől való Szervező általi azonnali hatályú elállást vonhatja maga után. 

3.2. FIZETÉS

3.2.1. Az adott Jelentkezés teljesítéséért a Szervezőt meghatározott összegű támogatási díj (a továbbiakban: ”Díj”) illeti meg.

3.2.2. A Díj megfizetése a következők szerint történik:

a) A Jelentkezés leadása után Résztvevő köteles a Díjat megfizetni, az adott program leírásában foglalt feltételeknek megfelelően.
b) A Díjat banki átutalással Szervezőnek a 11742355-20004549 számú bankszámlájára kell megfizetni.
c) A Díj elutalásakor Résztvevő a weboldalon megadottakat köteles beírni az utalás közlemény rovatába;
d) Amennyiben Résztvevő a Jelentkezés leadását követően, a program megkezdését megelőző hetedik napig nem véglegesíti Jelentkezési szándékát a Díj elutalásával – ha a program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezését minden további felhívás nélkül töröljük.
e) Amennyiben Résztvevő Jelentkezését a program megkezdését kevesebb, mint egy héttel megelőzően adja le – ha a program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezési szándékát a program megkezdését megelőző harmadik napig köteles megerősíteni a Díj elutalásával, más esetben Jelentkezését minden további felhívás nélkül töröljük. 
f) A Jelentkezés lemondása esetén – bármilyen indokkal is történik az – a már átutalt Díj visszafizetését Szervező nem vállalja. Ilyen esetekben a Résztvevő felelőssége, hogy maga helyett valakinek átadja a részvétel lehetőségét. Külön kérésre, egyedi elbírálás alapján, és amennyiben a lemondás az adott program megkezdése előtt egy minimálisan 1 hónappal történik, lehet lehetőség a már befizetett összeg 50%-ának egy másik, a Szervező által szervezett programra való átcsoportosítására. 

4. JELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE, PROGRAMOK

4.1. Szervező az adott Programmal kapcsolatban vállalja, hogy teljesíti a Weboldalon elérhető tájékoztatóban szereplő meghatározott Program lebonyolítását a Weboldalon foglaltak szerint.

4.2. Szervező felelősséget vállal a Program minőségéért, az oktatók, közreműködők tevékenységéért. 3.3. Szervező fenntartja a jogát a Weboldalon található tájékoztatóban meghatározott program módosításához.

4.4. Szervező vállalja, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezeli.

5. RÉSZTVEVŐI NYILATKOZATOK

5.1. Résztvevő Regisztrációval, illetve a Jelentkezés leadásával kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy

a) 18. életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem álló, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkező természetes személy, illetve a magyar jog szabályai szerint érvényesen létrehozott, jogokkal és kötelezettségekkel 5 rendelkezni képes szervezet, amelynek nevében a képviseletre jogosult személy jár el;

b) a Regisztráció, illetve Jelentkezés leadása során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Résztvevő köteles ezeket a Weboldal regisztrációs felületén módosítani, és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak;

c) Résztvevő nem adhatja ki magát más létező vagy nem létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt, meghatalmazással sem (ide nem értve a gazdasági társaság nevében a törvényes képviselő általi regisztrációt). Szervező ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Résztvevő felel;

d) a Szervezőnek nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a Regisztráció során, illetve a Weboldal használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét;

e) Résztvevő megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az általa megadott személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az ott meghatározott célra felhasználhatja;

f) Résztvevő magára kötelezőnek ismeri el és köteles betartani a Program helyszínéül szolgáló létesítmény házirendjét és magatartási szabályait a Program egész ideje alatt.

g) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza Szervező a befizetett Díjat.

 h) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Díj átutalása után a részvételi szándék lemondása esetén nem áll Szervező módjában a részvételi díj visszafizetése.

i) Résztvevő tudomásul veszi, hogy lemondás esetén a kiválasztottól eltérő Programon való részvételre átcsoportosítani a jelentkezéssel befizetett Díj 50%-át – külön kérésre, egyedi elbírálás alapján – egy alkalommal lehetséges, a Díj befizetést követő 6 hónapon belül. További módosításokra nincs lehetőség.

j) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a több napos Program (elvonulás) félbeszakítása esetén Szervező a Díjat vagy a Díj egy részét visszatéríteni nem köteles. 

k) Résztvevő kijelenti, hogy nem áll folyamatos pszichiátriai kezelés alatt, illetve a programokkal párhuzamosan zajló pszichoterápiás kezelés estén tájékoztatta kezelőorvosát, pszichológusát a programon történő részvételről.

6. SZERZŐDÉSSZEGÉS

6.1. Szervező illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.

6.2. Szervező részéről szerződésszegésnek minősül a 4. pontban és annak alpontjaiban foglaltak be nem tartása. Szervező részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát.

6.3. Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat.

6.4. Amennyiben a Program Szervező akadályoztatása miatt nem kezdődik el, úgy a befizetett Előleg vagy Díj a Résztvevőnek maradéktalanul visszajár vagy 100%-ban egy másik Programra átcsoportosítható.

6.5. Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül ha:

a) nem jelenik meg a Programon,
b) magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy akadályozza a Program zavartalan lebonyolítását,
c) az őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a Programra ittasan vagy egyéb tudatmódosító vagy pszichoaktív szer befolyása alatt érkezik.
e) az 5. pont és annak alpontjaiban foglaltak be nem tartása.

6.6. Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat.

6.7. Amennyiben a Program Szervező akadályoztatása miatt nem kezdődik el, úgy a befizetett Előleg vagy Díj a Résztvevőnek maradéktalanul visszajár vagy 100%-ban egy másik Programra átcsoportosítható.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A jelen ÁSZF elfogadásával Szervező és Résztvevő között elektronikus hírközlő eszköz útján kötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, és azokat a Szervező nem iktatja. A szerződés nyelve magyar.

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa. A módosulás tényéről Szervező e-mail útján fog tájékoztatást küldeni a regisztrált Résztvevőknek. A későbbi ÁSZF a korábbit hatályon kívül helyezi azzal, hogy a korábban leadott Jelentkezésekre a leadáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.3. A mindenkor hatályos ÁSZF a Weboldalról korlátozás nélkül hozzáférhető.

7.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.5. Amennyiben Szervező a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szervező egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

7.6. Jelen ÁSZF-re a magyar jogot kell alkalmazni. Jelen ÁSZF-ből származó jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Felek az ÁSZF-ből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. Miután a sorshalo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Sorshalo.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szervező írásos hozzájárulása nélkül. 

8.2. A Sorshalo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

8.3. Szervező fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

8.4. Tilos a Sorshalo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Sorshalo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

8.5. A Sorshalo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

8.6. Résztvevő/weboldal olvasója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szervezőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. ADATVÉDELEM A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

Budaörs, 2015. augusztus 1.

Tudomásul veszem, hogy a Sorsháló által kínált fizikai és lelki szolgáltatások nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot és beavatkozásokat.